Regulamin Konferencji

Regulamin Konferencji BEOMNI 2023 Cross-Border

 1. Definicje:
  1. Organizator – osoba lub podmiot odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie konferencji.
  2. Uczestnik – osoba, która zarejestrowała się i zapłaciła za uczestnictwo w konferencji.
  3. Konferencja – wydarzenie „BEOMNI 2023 Cross-Border” odbywające się w dniach 28.-29.09.2023.
 2. Rejestracja i opłata:
  1. Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie wydarzenia.
  2. Opłata za uczestnictwo musi zostać dokonana przed terminem podanym w potwierdzeniu rejestracji.
 3. Zwroty:
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zwroty kosztów uczestnictwa w przypadku zdarzeń siły wyższej, takich jak klęski żywiołowe, pandemie, strajki, zamieszki oraz inne sytuacje niezależne od organizatora.
  2. W przypadku rezygnacji uczestnika, zwrot opłaty jest możliwy do 14 dni przed datą rozpoczęcia konferencji. Po tym terminie zwrot nie jest możliwy.
 4. Zmiana agendy:
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w agendzie konferencji bez uprzedniego informowania uczestników.
  2. Zmiany w agendzie nie upoważniają uczestnika do odstąpienia od uczestnictwa ani do żądania zwrotu kosztów.
 5. Zmiana miejsca zdarzenia:
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia konferencji.
  2. W przypadku zmiany miejsca, organizator poinformuje uczestników o tym fakcie najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia konferencji.
 6. Bezpieczeństwo:
  1. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa i instrukcji personelu podczas trwania konferencji.
  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego zachowania uczestnika.
 7. Prawa autorskie:
  1. Materiały, prezentacje i nagrania wykorzystywane podczas konferencji są chronione prawem autorskim i nie mogą być rozpowszechniane bez zgody organizatora.
 8. Prawa do wizerunku:
  1. Uczestnicy konferencji wyrażają zgodę na wykonywanie zdjęć oraz nagrań wideo podczas trwania konferencji.
  2. Przystępując do uczestnictwa w konferencji, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku przez organizatora w materiałach promocyjnych dotyczących bieżącego oraz przyszłych wydarzeń organizowanych przez organizatora.
  3. Wizerunek uczestnika może być wykorzystywany w celu promocji sponsorów i partnerów wydarzenia, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody uczestnika i bez przysługiwania uczestnikowi prawa do wynagrodzenia z tego tytułu.
  4. Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku, jednak nie wpływa to na prawa nabyte przez organizatora przed datą wycofania zgody.
 9. Dane osobowe i zgoda na przetwarzanie:
  1. Rejestrując się na konferencję, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji konferencji.
  2. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu informowania o przyszłych wydarzeniach, webinarach, produktach i usługach organizatorów, sponsorów i partnerów wydarzenia.
  3. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników zgodnie z obowiązującym prawem.
 10. Postanowienia końcowe:
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 11. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacjikonferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z powyższym regulaminem i akceptację jego postanowień przed dokonaniem rejestracji na konferencję.